Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

serwisu internetowego www.kookaburrastudio.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej Galeria Sztuki Kookaburra Studio dostępnej pod adresem https://www.kookaburrastudio.pl/
 2. Operatorem Galerii Internetowej Galeria Sztuki Kookaburra Studio (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma Kookaburra Studio Renata Mosiołek z siedzibą w Płocku przy ul. Hermana 4/21, 09-400 Płock, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem EDG 40272/11, NIP: 774-143-78-86, REGON: 145821144
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: renata@kookaburrastudio.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 535660219 w dni robocze w godz. 10:00 – 18:00. Adres do korespondencji: Galeria Sztuki Kookaburra Studio, ul. Piotrkowska 35, 90-410 Łódź
 4. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 6. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Internetowa Galeria Sztuki Kookaburra Studio jest miejscem dostępnym dla Użytkowników Galerii. Zamówienie jest możliwe po wprowadzeniu adresu e-mail i danych teleadresowych, co umożliwia m.in. zamawianie Dzieła oraz korzystanie z Newslettera.
 8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2

b) włączoną obsługę Java Script

c) aktywny adres e-mail

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie: kookaburrastudio.pl/cookies
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Galeria prowadzi sprzedaż obiektów dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem Galerii Internetowej Galeria Sztuki Kookaburra Studio oraz Aukcje Sztuki Online a także świadczy usługę ‘Newsletter’.

2.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Galerii Internetowej Galeria Sztuki Kookaburra Studio w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.Usługa ‘Newsletter’ polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga zapisania się do ‘Newslettera’.

4.Zamówienia realizowane są na terytorium Polski oraz poza jej granice. Warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

5.Koszty dostawy opisane są na stronie kookaburrastudio.pl/sposoby dostawy.

 

III. SPRZEDAŻ, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Kupujący składa zamówienie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia, za pośrednictwem adresu e-mail: renata@kookaburrastudio.pl lub telefonicznie.

2.Złożenie zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży pod warunkiem potwierdzenia przez Galerię Kookaburra Studio dostępności dzieła i pod warunkiem wpłaty przez kupującego kwoty odpowiadającej cenie dzieła.

3.Zamówienie złożone po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane w następny dzień roboczy.

4.Ceny podane na stronie Galerii Kookaburra Studio są cenami brutto.

5.Po otrzymaniu zamówienia Galeria Kookaburra Studio potwierdza przyjęcia zamówienia. Nabywca otrzymuję informację na adres e-mail z instrukcją postępowania.

6.Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty na koncie Galerii Kookaburra Studio.

7.Jeśli dzieło, co do którego zostało złożone zamówienie nie jest dostępne – Galeria Kookaburra Studio informuje Kupującego, ze transakcja nie może być zrealizowana i anuluje zamówienie. Umowa  sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku.

8.W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Kupującego w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane i nie rodzi skutków prawnych.

9.W przypadku zamówienia składanego przez Użytkownika – Konsumenta niezbędne jest podanie danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, aktywny adres e-mail, podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.

10.W przypadku zamówienia składanego przez Użytkownika – Przedsiębiorce niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, dane adresowe, aktywny adres e-mail, podanie danych do wysyłki.

11.Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane są na stronach Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12.Dzieła prezentowane na stronach Galerii Sztuki Kookaburra Studio znajdują się na niej w porozumieniu z właścicielami praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Galerii Sztuki Kookaburra Studio bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem: renata@kookaburrastudio.pl

13.Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

14.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

15.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Galerii, kliknięcia przycisku ‘Kupuję i płacę’. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status ‘Rezerwacji’.

16.Galeria niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym, poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

17.Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez klienta adres e-mail.

18.Wszystkie ceny prezentowanych na stronach Galerii Dzieł podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto i zwolnione są z podatku VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

19.Galeria dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostarczenia ustalany jest indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

IV. AUKCJE SZTUKI ONLINE

1.Organizatorem Aukcji Sztuki Online jest Kookaburra Studio.

2.Aukcje Sztuki Online odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.kookaburrastudio.pl

3.Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością Kookaburra Studio lub powierzone mu przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych.

4.Aukcje Sztuki Online prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami prawa. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej.

5.Kookaburra Studio zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty są autentyczne a opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym.

6.Nabywcy mogą zapoznać się z ofertą na stronie www.kookaburrastudio.pl  co najmniej 7 dni przed planowanymi aukcjami i na stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl i www.artprice.com

7.W Aukcji może wziąć udział każdy po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.kookaburrastudio.pl

8.Wartość obiektów w ofercie aukcyjnej określona jest przez cenę wywoławczą.

9.Każdy obiekt posiada cenę gwarancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko Kookaburra Studio.

10.Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej ustalonej przez Kookaburra Studio i prowadzona jest w górę.

11.Czas trwania licytacji określony jest w harmonogramie i widoczny na stronie Aukcji.

12.Jeżeli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna obiekt nie jest sprzedany, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera.

13.Wygrywający Aukcję zostaje poinformowany drogą e-mailową o wygranej. Wykupienie dzieła powinno nastąpić po aukcji, najpóźniej siedem dni po jej zakończeniu.

14.Płatności dokonywane są przelewem na wskazane konto. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie Kookaburra, obiekt zostaje wysłany przesyłką kurierską na koszt Nabywcy.

15.Na życzenie Nabywcy Kookaburra wystawia Fakturę i Certyfikat potwierdzający autentyczność obiektu.

16.Nabywcy przysługuje 14 dniowy termin reklamacji liczony od dnia dostarczenia towaru.

17.Reklamacje można składać listownie na adres: Galeria Sztuki Kookaburra Studio, ul. Piotrkowska 35, 90-410 Łódź lub e-mail: renata@kookaburrastudio.pl. Formularze odstąpienia od umowy i reklamacyjne dostępne są na stronie www.kookaburrastudio.pl

18.Kookaburra Studio nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieł sztuki.

19.Kookaburra Studio zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

20.Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są cenami brutto. Kwoty zaokrąglane są w górę, do pełnych groszy.

21.Nabywcy zainteresowani wzięciem udziału w otwartej Aukcji składają ofertę poprzez wpisanie ceny i zatwierdzeniu jej przyciskiem „Złóż ofertę”. Składana oferta musi być wyższa od aktualnej oferty o wymagane postąpienie. Uczestnik może dokonywać przebicia własnej oferty.

22.Nabywca może złożyć ofertę wyższą niż wymagana minimalną kwotą postąpienia. Do tej wysokości system automatycznej licytacji będzie dokonywał przebicia złożonej przez innego Kupującego oferty o minimalną kwotę postąpienia aż do wysokości oferty wprowadzonej przez Kupującego.

23.Aukcja zostaje zakończona w określonym terminie, po osiągnięciu kwoty gwarantowanej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

V. KOSZT DOSTAWY I TRANSPORT

 1. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
 2. Ceny przesyłek realizowanych na terenie Polski podawane są w formularzu zamówienia.
 3. Cena przesyłek zagranicznych ustalana jest indywidualnie na podstawie miejsca dostawy i gabarytów przesyłki.
 4. Przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie:

a) Poczta Polska – przesyłki na terenie PL

b) Pocztex, EMS – przesyłki na terenie PL i przesyłki międzynarodowe

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłane oświadczenie przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres e-mailowy: renata@kookaburrastudio.pl lub telefonicznie na numer tel. +48 535660219)
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie dowolnych kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres: renata@kookaburrastudio.pl

b) w formie pisemnej na adres: Galeria Sztuki Kookaburra Studio, ul. Piotrkowska 35, 90-410 Łódź.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce strony ‘Regulamin’.
 2. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)

c) kosztów zwrotu produktów, jeżeli ze względu na swój charakter produkty nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność z zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VII. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Galeria Internetowa Galeria Sztuki Kookaburra Studio oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Galerii treści bezprawnych.

4.Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.

5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

 

VIII. PŁATNOŚCI

1.Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

2.Za zakupy w Galerii Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy. Dane do przelewu: Kookaburra Studio Renata Mosiołek, ul. Hermana 4/21  09-400 Płock, numer konta BANK ZACHODNI WBK  38109013040000000134677409. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać tytuł przelewu podany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Galeria gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.Administratorem danych osobowych jest Operator Galerii Internetowej Serveradmin.pl który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.Operator Galerii zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii.

6.Administrator zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP Użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

X. REKLAMACJE

1.Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

2.Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu Cywilnego.

3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym dane zmieszczone w zakładce strony Galerii pod nazwą Regulamin.

4.Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5.Reklamacje można składać e-mailowo pod adresem: renata@kookaburrastudio.pl

6.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny.

3.W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii Sztuki Kookaburra Studio. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do właściwego rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

Galeria Kookaburra Studio zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2015 r, ze zmianami od 30.09.2017

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!